Naziv zavoda:

Osnovna šola Lesično
Lesično 5b
3261 Lesično
telefon: 038002700  fax: 038002710
o-lesicno.ce@guest.arnes.si

Odgovorna uradna oseba:

Mateja Koprivc Polutnik, ravnateljica
telefon: 03 8002701
mateja.koprivc-polutnik@os-lesicno.si

Datum prve objave kataloga:

1. 9. 2006

Datum zadnje spremembe:

13. 3. 2019

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda 

Kratek opis delovnega področja:

osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Osnovna šola Lesično

2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij 

Pristojna oseba:

Mateja Koprivc Polutnik
telefon: 03/8002701

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja organa

Notranji predpisi:

 1. Odlok o ustanovitvi
 2. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
 3. Navodila o postopkih oddaje javnih naročil male vrednosti
 4. Pravilnik o računovodstvu
 5. Pravilnik o popisu
 6. Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v OŠ Lesično – kriteriji za dodeljevanje
 7. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 8. Poslovnik o delu sveta zavoda
 9. Poslovnik o delu sveta staršev
 10. Pravilnik o financiranju šole v naravi   – kriteriji za dodeljevanje
 11. Pravilnik o dodelitvi delovne opreme
 12. Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov
 13. Pravilnik o arhiviranju arhivskega dokumentarnega gradiva
 14. Pravilnik o uporabi službenih vozil
 15. Poslovnik o delu pritožbene komisije
 16. Pravila o delovanju šolskega sklada
 17. Pravilnik o poslovni skrivnosti
 18. Navodila za upravljanje s tveganji javnega zavoda
 19. Ukrepi za preprečevanje razmnoževanja legionele v internem vodovodnem omrežju
 20. Načrt integritete
 21. Navodila o zaščiti človekovega dostojanstva na OŠ Lesično.

 

Državni predpisi:

 1. Zakon o zavodih
 2. Zakon o osnovni šoli
 3. Zakon o financiranju v vzgoji in izobraževanju
 4. Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v OŠ
 5. Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ 
 6. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli 
 7. Pravilnik o dokumentaciji v devetletni OŠ 

2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov) 

Predlogi predpisov:

2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam dokumentov:

 1. Letni delovni načrt
 2. Letno poročilo
 3. Finančni načrt
 4. Evalvacija letnega delovnega načrta
 5. Prometno varnostni načrt
 6. Publikacija

2. f  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 1. Prijavni postopek za vpis v 1. razred
 2. Volitve za imenovanje v nazive učiteljev
 3. Imenovanje ravnatelja
 4. Sprejemanje LDN in realizacije
 5. Sprejemanje notranjih prepisov

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Opis dostopa:

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od 8. do 14. ure v tajništvu zavoda.

(Skupno 1.195 obiskov, današnjih obiskov 1)