HIŠNI RED (Izpis iz Vzgojnega načrta OŠ Lesično 2023/2024)

 

HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE LESIČNO

 

V skladu z 31. a členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13, 46/16 – ZOFVI-K in 76/23), in po predhodno opravljeni obravnavi na sestanku učiteljskega zbora je ravnateljica Osnovne šole Lesično sprejela

 

HIŠNI RED

OSNOVNE ŠOLE LESIČNO

 

 

Hišni red, ki ga sprejme šola, ureja pomembna vprašanja za življenje in delo na šoli, nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, dežurstvo strokovnih delavcev, varovanje in nadzor vstopanja v šolo, način informiranja učencev in staršev in območje, ki sodi v šolski prostor.

 

Hišni red ureja:

ŠOLSKI PROSTOR

Šolski prostor je območje šole, kjer se zadržujejo učenci in se uporablja za učno vzgojni proces. Te površine so: prostori šole, dohod do šole, šolsko igrišče in dvorišče, zelenica, šolski ekovrt, učilnica na prostem – učna mlaka in park kamnin.

Šola je odgovorna na šolskem prostoru v času, ko se izvaja vzgojno izobraževalno delo.

 

POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

   

Pouk

 • Varstvo vozačev se prične ob 6.50 in traja do začetka pouka,
 • Pouk se prične ob 7.50 in konča ob 13.55,
 • Podaljšano bivanje se prične on 11.25 in konča ob 15.50.

Tajništvo in računovodstvo

 • Tajništvo in računovodstvo ima poslovni čas od 7.00 do 15.00.
 • Za učence in zaposlene so uradne ure v tajništvu vsak dan od ponedeljka do petka razen četrtka med 7.00 in 7.50, med 25 in 9.45, med 10.30 in 10.40 ter med  12.15 in 13.30.
 • Uradne ure za nezaposlene in starše so: ponedeljek, sreda in petek od 8.00 do 10.00.

 

Svetovalna služba

 • Pedagoginja ima poslovni čas od 7.00 do 14.00.
 • Pogovorne ure za starše po predhodnem dogovoru.
 • Pogovorne ure za učitelje po predhodnem dogovoru od 13.00 do 14.00.

Knjižnica

Knjižnica je za izposojo odprta vsak dan po urniku za knjižnico, ki ga pripravi knjižničarka ob začetku šolskega leta.

Ravnateljica

Ravnateljica ima poslovni čas od 7.30 do 14.30 oziroma glede na potrebe šole od 6.00 do 18.00.

Kuhinja

Kuharica ima poslovni čas od 5.30 do 13.30, pomočnica kuharice od 7.00 do 15.00. Obroke pripravljajo od 5.35 do 12.15.

Zajtrk: ob 7.00.

Malica za vse učence od 1. do 9. razreda je od 9.25 do 9.50.

Kosila so od 6. šolske ure dalje (od 12.30 do 13.15).

Čistilke

Čistilke so na šoli navzoče od 7.00 do 22.00.

Hišnik – voznik

Hišnik – voznik ima gibljiv delovni čas v okviru osemurnega delavnika od 6.30 do 20.00.

Vsi zaposleni so po dogovoru in v posebnih primerih na voljo staršem tudi izven svojega poslovnega časa.

Pogovorne ure so vsako leto opredeljene v šolski publikaciji, enkrat mesečno so pogovorne ure v popoldanskem času, vsak teden pa so pogovorne ure tudi dopoldan.

 

 

 

NADZOR  V  ŠOLSKIH  PROSTORIH  Z  UKREPI  ZA

       ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

 

 • Vsak učitelj skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka ali druge dejavnosti.
 • Za nadzor na hodnikih, učilnicah, knjižnici, jedilnici in v drugih prostorih šole poleg dežurnih učiteljev poskrbijo tudi drugi delavci šole.
 • Svojo garderobo hranijo učenci v garderobi na obešalnikih, polici in v garderobnih Nadzor nad to garderobo imajo med odmori dežurni učitelji in reditelji.

 

1 DEŽURSTVO STROKOVNIH DELAVCEV

 

 • Dežurstvo je urejeno po razporedu, ki ga objavi vodstvo šole v LDN in na javnem mestu v šoli
 • Dežurstvo vključuje jutranje dežurstvo, dežurstvo v odmorih, dežurstvo med kosilom in popoldansko varstvo vozačev
 • Učenci so dolžni upoštevati navodila dežurnih učiteljev
 • Učenci so dolžni opozoriti dežurne učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom in pravili šole. Dežurne učitelje ali upravo šole obvestijo tudi v primeru, če se na šoli dogaja kaj neobičajnega.

 

2 NADZOR NAD VHODI V ŠOLO

 

Šola se odklepa zjutraj ob 5.30 (kuharica).

Nadzor nad vstopom in izstopom iz šole se izvaja z videonadzorom. V času odsotnosti delavcev in učencev je objekt vezan z alarmnim sistemom neposredno z družbo za varovanje Prosignal.

 

 

INFORMIRANJE

 

Učence se z nujnimi informacijami obvešča preko centralnega ozvočenja, sicer   obveščajo učence in starše (ustno in pisno) razredniki in svetovalna služba. Informacije dobijo starši:

 

 • na spletni strani šole,
 • na portalu Lopolis,
 • na roditeljskih sestankih,
 • na skupnih pogovornih urah,
 • na individualnih pogovorni urah za učitelje in učence,
 • na dogovorjenih sestankih.

 

Zamenjave učilnic in druge organizacijske spremembe so za učence objavljene na oglasni deski na zgornjem hodniku, za učitelje v zbornici.

Starši in učenci so v pisni obliki seznanjeni z določili hišnega reda.

Ta je na javnem mestu dostopen vsem učencem in delavcem šole ter staršem na oglasni deski na hodnikih.

Učitelje in učence lahko zmotimo med poukom samo v nujnih primerih.

 

O sklepih in dogovorih so zaposleni obveščeni:

– z zapisniki sestankov in konferenc,

– na sestankih učiteljskega zbora,

– na sestankih strokovnih in upravnih organov šole.

 

ŠOLSKA DOKUMENTACIJA

 

S šolsko dokumentacijo ravnamo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Šolske dokumentacije ne odnašamo iz šolskih prostorov. Dnevnike in redovalnice vodimo elektronsko.

 

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

 

Ukrepi in pravila za zagotavljanje varnosti učencev pri vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, ki jih izvaja Osnovna šola Lesično, in ostalih zaposlenih, so navedeni še v naslednjih dokumentih:

– v Izjavi o varnosti: pravila varnosti in varnostni ukrepi pri pouku tehnike in tehnologije, računalništva in gospodinjstva, športne vzgoje v telovadnici in na igrišču, na dnevih dejavnosti: šolskih ekskurzijah, športnih, kulturnih, naravoslovnih in tehniških dnevih in izletih ter v šoli v naravi;

– v Požarnem redu: pravila za ravnanje v primeru elementarnih nesreč in evakuacije;

– v Splošnih navodilih za delavce šole za ravnanje v primeru nesreče, poškodbe.

 

1 PRIHAJANJE   IN   ODHAJANJE   V   ŠOLO   IN   IZ   NJE  TER  

             PRIPRAVA NA POUK

 

 • Učenci prihajajo v šolo 10 minut pred poukom skozi stranski vhod.
 • Takoj po vstopu se učenci preobujejo v copate in pospravijo čevlje na ustrezen
 • Ko učenci odhajajo domov, iz šole odhajajo skozi stranski vhod.
 • Učenci morajo biti v šolskih prostorih primerno oblečeni in preobuti v copate, ki ne delajo črt in ne drsijo.
 • Učenci pospravijo svojo garderobo v garderobne omarice, ki jih zaklepajo.
 • Ob začetku šolskega leta dobi učenec ključ, ki ga ob zaključku leta vrne.
 • Zaradi zlorab nadomestnih ključev ne izposojamo. Če učenec izgubi ključ, poskrbi sam za nadomestnega.
 • Vsak učenec je dolžan poskrbeti za red in čistočo v omarici.
 • Zadrževanje v prostorih z garderobnimi omaricami med odmori ni dovoljeno.
 • Po končanem pouku gredo vozači obvezno v varstvo vozačev ali v podaljšano bivanje. Učitelja v varstvu vozačev počakajo na zbirnem mestu in ga obvestijo, če gredo k interesni dejavnosti.
 • Ostali gredo takoj po pouku domov, da ne motijo pouka drugih.
 • Varstvo vozačev lahko zapustijo le s privoljenjem dežurnega učitelja/učiteljice na zahtevo staršev.
 • Med odmori učencem ni dovoljeno odhajati iz šole.
 • Prislanjanje koles ob šolsko zgradbo ni dovoljeno.
 • Na šolskem igrišču je prepovedana vožnja s kakršnim koli vozilom v času pouka in v prostem času.
 • V okolici šole hodimo samo po za to določenih poteh in pazimo na okolje.

 

POUK IN ŽIVLJENJE V ŠOLI

1 MEDSEBOJNI ODNOSI

 

 • Sodelovanje učencev v oddelčni skupnosti je pravica in dolžnost.
 • Učenci vsako leto s tajnim ali javnim večinskih glasovanjem volijo odbor oddelčne skupnosti. Sestavljajo ga:
 • Predstavnik SUO – predstavlja oddelčno skupnost na sestankih SUŠ in je koordinator z razrednikom. Skrbi za enotnost, delovanje in funkcioniranje oddelčne skupnosti.
 • Blagajnik – pomaga razredniku pri pobiranju in evidentiranju različnih finančnih sredstev za učence SUO,
 • Športni referent – ukvarja se z vprašanji športa, rekreacije, svetovanja, športnih tekmovanj ali informacij ter sodelujeta pri organizaciji in izvedbi športnih dni.
 • Referent za ekološka vprašanja – svetuje, opozarja, opominja, vzorno deluje na področju ekološke dejavnosti v oddelku, varovanja okolja in zdravja. Za učence razreda v seznam beleži količine prinešenega starega papirja, izrabljenih kartuš, baterij in plastičnih zamaškov. Sodeluje pri načrtovanju dela na šolskem ekovrtu in pri drugih dejavnostih ekošole (priprava na sejem Kozjansko jabolko, sejem Altermed…) ter dejavnostih Zdrave šole.

 

2 VZDRŽEVANJE ČISTOČE

 

 • Vsi šolski prostori so dnevno očiščeni in pospravljeni.
 • Vsi učenci in učenke ter zaposleni na OŠ Lesično so dolžni skrbeti za red in čistočo na območju šole.
 • V šolskih prostorih ločeno mečemo smeti v za to pripravljene zabojnike, za katere oddelčna skupnost poskrbi sama.
 • Izrabljene baterije in prazne tonerje zbiramo v zabojnikih pred Ekokotičkom.
 • Zamaške zbiramo v škatli na zgornjem hodniku pred oglasno desko.
 • Oddelčna skupnost poskrbi za lep videz razreda, šolska skupnost za lep videz šole in okolice.
 • Vsak učenec je dolžan v šolo prihajati čist in urejen.
 • Po uporabi sanitarij morajo le-te ostati čiste in primerne za uporabo ostalim, nujno poskrbimo za osebno higieno s pomočjo mila in papirnatih brisač. Toaletne in sanitarne potrebščine, vodo (zapiranje pip) in elektriko, uporabljamo racionalno.
 • Občasno, v skladu z letnim delovnim načrtom, šola organizira čiščenje šolske okolice, garderobnih omaric in podobne ekološke in zbiralne akcije.

3 VAROVANJE ZDRAVJA

 

 • Zaradi varnosti učenci ne smejo posegati v vgrajene instalacije (električne razdelilne omarice, ventile, grelna telesa …) v šoli in jih uporabljati (gasilni aparati, hidranti, varnostni alarmi).
 • Previdnost in pozornost pri uporabi zahtevajo tudi vse steklene površine ali prosto stoječi kosi pohištva (okna, omare, vrata, vitrine, panoji itd.).
 • Okna in senčila učenci odpirajo le pod nadzorom delavcev šole.
 • V primeru kakršne koli nezgode, poškodbe in nenadne slabosti so prisotni učenci dolžni obvestiti najbližjega učitelja ali delavca šole, ki se je dolžan smiselno odzvati. Le-ta poskrbi za zavarovanje, nudi prvo pomoč in o dogodku obvesti starše, napravi zapisnik, ki vsebuje kraj, čas in kratek opis dogodka, informatorja in priče dogodka.

 

POSEBNA OPOZORILA ZA UČENCE

 

 • Učenci poravnajo vsako škodo, ki jo namerno povzročijo na šolski opremi.
 • Šola ne zagotavlja varovanja prevoznih sredstev (koles ali motornih koles).
 • Učenci naj ne prinašajo v šolo večjih količin denarja ali dragocenosti, saj šola za te ne odgovarja (mobilni telefoni, MP3-ji, dragocen nakit, igrače …).
 • V šolskih prostorih je prepovedano kajenje, uživanje alkohola in drog ter drugih psiho-aktivnih sredstev. Prav tako je prepovedano prinašanje teh snovi v šolo, njeno okolico ali k dejavnostim, ki jih šola organizira izven svojih prostorov.
 • Fotoaparata in fotoaparata na mobilnem telefonu učenci ne smejo uporabljati za fotografiranje sošolcev, učiteljev ali drugega osebja brez njihovega dovoljenja (Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov).
 • V šoli ni dovoljeno kakršnokoli fizično, verbalno ali psihično nasilje nad učenci in delavci šole.
 • Računalnike, LCD projektorje, instrumente in ostalo opremo v učilnicah, lahko učenci uporabljajo samo z dovoljenjem učitelja.
 • Prinašanje petard in drugih pirotehničnih sredstev v šolo je prepovedano. Prav tako je prepovedana njihova uporaba na šolskem območju.
 • Kot vzgojni ukrep se lahko uporabi družbeno koristno delo.
 • Prisotnost drugih oseb pri vzgojno-izobraževalnem procesu brez najave in dovoljenja vodstva ali strokovnih delavcev ni dovoljena.
 • Učenci prihajajo na vzgojno-izobraževalni proces primerno urejeni, njihova garderoba ne sme ovirati poteka pouka in drugih dejavnosti.

VARSTVO VOZAČEV

 

 • Za učence, ki čakajo na avtobus, je organizirano varstvo.
 • Razpored učiteljev za dežurstvo v varstvu je na oglasni deski.
 • Učenci se takoj po pouku javijo dežurnemu učitelju in se z njim dogovorijo o poteku varstva, obvestijo ga tudi o odsotnosti zaradi interesnih dejavnosti.
 • Učenci po končanem varstvu pospravijo vse žoge in druge skupinske pripomočke, ki so jih uporabljali, na ustrezno mesto.
 • Pred vstopom na avtobus se postavijo v vrsto in se ne prerivajo.

OSTALA PRAVILA

 

 • Razredniki so dolžni ob začetku posameznega šolskega leta hišni red javno predstaviti in dati morebitna pojasnila tako staršem kot učencem.
 • Upoštevanje hišnega reda je obvezno za vse učence, učenke in zaposlene na Osnovni šoli Lesično ter druge uporabnike šole.
 • V šolskih prostorih se ne smeta izvajati prodaja in oglaševanje brez dovoljenja vodstva šole.
 • V šolo je prepovedano voditi ali nositi živali, razen z dovoljenjem vodstva šole ali strokovnega delavca, kadar gre za uporabo živali pri vzgojno–izobraževalnem delu.
 • Hišni red se izobesi na vidno mesto v prostorih šole.

 

 

 

 

Tim za pripravo vzgojnega načrta:

         Vodja: Vida Zajko Kovačič, univ. dipl. ped.

 

 Članici: Lučka Palir, prof. raz. pouka,

                                           mag. Mateja Koprivc Polutnik, prof. biol. in kem.

 

(Skupno 496 obiskov, današnjih obiskov 1)