Družbene spremembe in življenje v povezanem, hitro spreminjajočem se svetu (Družba 5.0), postavljajo posameznika in družbo pred mnoge izzive, ki jih ne moremo rešiti le z uporabo ustaljenih vzorcev. Svetovni gospodarski forum, druge organizacije in delodajalci ne povprašujejo le po kompetencah ustvarjalnosti, kritičnega razmišljanja, reševanja problemov in veščinah, povezanih z razvojem in uporabo tehnologije, ampak dajejo vedno večji poudarek tudi medosebnim in socialno-čustvenim veščinam (Taksonomija 4.0). Slednje vključujejo predvsem sposobnost sodelovanja, usklajevanja in učinkovitega komuniciranja z drugimi. Vloga izobraževanja bo tako morala biti priprava mladih na reševanje izzivov prihodnosti. 

Na področju izobraževanja to pomeni odmik od ustaljenih vzorcev transmisije znanja k inoviranju lastne prakse in uvajanju inovativnih oblik poučevanja in učenja, ki bodo učečim se omogočale razvijanje njihovih digitalnih kompetenc, temeljnih vsebin RIN, kritičnega mišljenja, kreativnosti in ustvarjalnosti.

Inoviranje lastne prakse poučevanja in učenja je soodvisno od usposobljenosti učitelja ter dostopne tehnologije. Z digitalno transformacijo izobraževanja/pouka je moč pri učiteljih spodbuditi uporabo učnih okolij in strategij poučevanja, ki učencem omogočajo samostojno delo v digitalnem in inovativnem učnem okolju ter posledično s tem pri učencih spodbujajo kritično mišljenje ter razvoj višjih miselnih procesov. To pomeni spremenjen način poučevanja, pri katerem dejavnosti od učencev zahtevajo, da kritično razmišljajo, vrednotijo, povezujejo in uporabljajo usvojene kompetence za reševanje problemov.  

Tega se zavedamo tudi na OŠ Lesično, zato smo se v šolskem letu 2023/2024 prijavili k triletnemu projektu INOVATIVNA PEDAGOGIKA 5.0.

Namen razpisanega projekta je prispevati k celovitemu dvigu digitalnih kompetenc in temeljnih znanj s področja računalništva in informatike obstoječim generacijam otrok od  v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, javnih višjih strokovnih šolah in višjih strokovnih šolah s koncesijo, dijaških domovih, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pri pouku ter k zmanjšanju vrzeli med potrebami trga dela in izobraževanjem.

Projekt je razdeljen je v tri sklope:

  • SKLOP 1: Transformacija poučevanja in učenja za življenje v digitalni dobi
  • SKLOP 2: Celovit razvoj in preverjanje digitalnih kompetenc učečih se
  • SKLOP 3: Razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike učečih se

OŠ Lesično je pristopila k sklopu 1: Transformacija poučevanja in učenja za življenje v digitalni dobi, katerega namen je nadaljnji razvoj didaktike za dvig digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike učencev z uvajanjem inovativnih pristopov ter uporabo sodobnih digitalnih orodij, ki bodo podpora transformaciji vzgojno izobraževalnega procesa. S tem se bodo učencem omogočile učne priložnosti, v katerih bodo pridobivali nova znanja in razvijali digitalne kompetence ter temeljna znanja računalništva in informatike tako po vertikali kot po posameznih horizontalah osnovnošolskega izobraževalnega sistema skupaj z drugimi ključnimi kompetencami in spretnostmi 21. stoletja.

V projektu bomo nadgrajevali rezultate, izkušnje in smernice na področju digitalnih kompetenc učečih se in učiteljev ter temeljnih vsebin računalništva in informatike pri učencih. Le-to bomo dosegli s celostnim pristopom, upoštevajoč vseh 7 temeljnih področij sprememb. Za uspešno transformacijo in paradigmatske spremembe na področju izobraževanja bomo pripravili inovativne učne scenarije, preko katerih bomo predstavili konkretne primere in pristope poučevanja v luči dviga digitalnih kompetenc učeči se ter njihovih temeljnih znanj s področja računalništva in informatike.

Sodelujemo v skupini 40 izbranih VIZ-ih, s svojimi inovativnimi oddelki, ki sta v tem šolskem letu 6. in 7. razred ter izbranim oddelčnim učiteljskim zborom. V prihodnjih dveh letih pa bodo v projekt postopoma vključeni preostali oddelki predmetne stopnje in tudi oddelki 1. triade.

V pomoč nam bodo zunanji izvajalci ter inovativna organiziranost dela, ki vključuje način povezovanja konzorcijskih partnerjev, način gradnje učeče se skupnosti, inovativni model izobraževanja učiteljev ter napredno raziskovalno delo na področju uvajanja sodobnih tehnologij v učni proces (od e-storitev in e-vsebin do umetne inteligence, navidezne in obogatene resničnosti, področja humanoidnih robotov ipd.). Vključena bo tudi neodvisna evalvacija, s katero bomo sproti preverjali zastavljene rezultate in kazalnike. Poleg same evalvacije bomo skrbeli tudi za učinkovito vodenje. S takšnim pristopom bomo prišli do modelov celovitega pristopa razvoja digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin RIN učečih se na VIZ, podprtih z ustreznimi didaktičnimi priporočili.

Za uspeh projekta so poleg usposabljanja učiteljev in ravnateljev ključni učinkoviti šolski razvojni timi, fleksibilna organizacija, distribuirano vodenje in vzpostavitev celovitega podpornega okolja, vključno z infrastrukturo in strokovnimi ter učečimi se e-skupnostmi. Le tako bomo lahko prišli do ustrezne ravni poučevanja v inovativnih razredih in širše, kjer bo v središču pedagoškega procesa razvoj učenčevih digitalnih kompetenc ter temeljnih znanj RIN učenca, v katerih bodo učenci in dijaki prevzeli aktivno vlogo v vseh fazah učno-vzgojnega procesa od načrtovanja do vrstniškega vrednotenja.

Takšen pristop bo spodbujal in zagotavljal pridobivanje znanj in kompetenc potrebnih za digitalno transformacijo poučevanja oziroma trajnostno digitalno prestrukturiranje poučevanja in učenja. V sklopu projekta želimo nadgraditi inovativne pristope poučevanja podprte s tehnologijo na takšen način, ki bo odgovarjal na potrebe družbe 5.0 in bo temeljil na spoznanjih industrije 4.0. To bo izvirni prispevek k stroki in znanosti, saj na tem področju še ne obstaja takšen celovit model, ki bi za temelj digitalne transformacije šole postavil dvig digitalnih kompetenc učečih se ter njihovih temeljnih vsebin RIN preko inovativnega modela permanentnega usposabljanja učiteljev vključno z učečimi se skupnostmi.

 

Naložbo sofinancirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU

Koordinatorica projekta: Lidija Kotnik Klaužer

(Skupno 97 obiskov, današnjih obiskov 1)